χρήματα, ευρώ, κέρματα, coins

Μειωµένη προκαταβολή φόρου δικαιούται η πλειονότητα των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατικών ανάµεσα τους και αγρότες και κυρίως όσοι καταγράφουν πτώση του τζίρου τους από 5% έως 35% το α’ εξάµηνο του 2020, λόγω της πανδηµίας.

Με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείµενα σε ΦΠΑ, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα λάβουν µείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα µε την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάµηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαµήνου του 2019 ως εξής:

  •  για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 30%
  •  για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 50%
  •  για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 70%
  • για τον ακριβή υπολογισµό της πτώσης του τζίρου θα λαµβάνονται υπόψη

    i) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου 2019 που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση των διατάξεων του νοµοσχεδίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
    ii) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου του 2020 ως εξής: για πτώση τζίρου µεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα µηδενιστεί.

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριµήνου που έχει υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριµήνου που υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2020.Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ η µείωση της προκαταβολής ορίζεται σε 50%.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts