αγελάδα, βοσκότοποι, κτηνοτροφία

Στο πλαίσιο των απαιτούµενων διαδικασιών για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ένταξης πράξεων, η ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, σε συνέχεια της αριθ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης και της αρ.2/515/ 2-1-2019 ανακοίνωσης του Γεν. Γραµµατέα, προτίθεται να εκδώσει την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων.

Ως εκ τούτου όσοι εκ των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 υπέβαλλαν αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους µε έγγραφο αίτηµα προς την αρµόδια ∆/νση, και είχαν λάβει οικονοµική ενίσχυση ως προκαταβολή στο πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.09, οφείλουν να επιστρέψουν το εν λόγω ποσό της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον αρ. λογαριασµού 6445030050014, αρ.IBAN: GR 30017101170006445030050014 της Τράπεζας Πειραιώς µε την αιτιολογία « ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ 10.1.09».

Σας υπενθυµίζουµε ότι το ποσό της προκαταβολής εµφανίζεται στην οθόνη της εξατοµίκευσης πληρωµής στην διαδικτυακή εφαρµογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1019).

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Recommended Posts