Με την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων θα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τα επιπλέον επιλέξιμα βοσκοτόπια, λέει στις ελληνικές αρχές η Κομισιόν, στέλνοντας τις επίσημες συστάσεις της για τη νέα ΚΑΠ.

Να βάλει τάξη στην κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων τη νέα περίοδο, κάλεσε επίσηµα η Κοµισιόν την Ελλάδα, θίγοντας ιδιαίτερα το θέµα κατανοµής στα βοσκοτόπια, τα «εκτός παραγωγικής πραγµατικότητας» όπως τα χαρακτηρίζει ιστορικά δικαιώµατα αλλά και τη µείωση των πολύ µεγάλων επιδοτήσεων. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών αρχών από τις 18 ∆εκεµβρίου υπό τη µορφή εγγράφου εργασίας µε τίτλο «Προτάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα» και ήδη γίνεται η επεξεργασία τους εν όψει της µεγάλης διαβούλευσης που θα ξεκινήσει µε συνεταιρισµούς και φορείς τον Φεβρουάριο.

Πώς συνδέει η Κοµισιόν ιστορικά δικαιώµατα και βοσκοτόπια

Όσον αφορά τα δικαιώµατα ενισχύσεων τη νέα περίοδο, η Κοµισιόν λέει πως: «Οι διαφορές, οι οποίες απορρέουν από το ιστορικό µοντέλο, έχουν χάσει µε την πάροδο του χρόνου την αιτιολόγησή τους καθώς αποσυνδέονται τόσο από την παρούσα παραγωγική πραγµατικότητα όσο και από τις µελλοντικές οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Ιδίως όσον αφορά την ανάγκη διατήρησης των µόνιµων βοσκότοπων και την ενσωµάτωσή της στο σύστηµα άµεσων πληρωµών». Ως εκ τούτου προτείνει πρώτον τη συνέχιση της αποµάκρυνσης από τα ιστορικά δικαιώµατα και δεύτερον την καλύτερη ενσωµάτωση των µόνιµων βοσκότοπων στο σύστηµα άµεσων πληρωµών και καλύτερη στοχοθέτηση µέτρων στήριξης προς αυτά. Τα παραπάνω µεταφράζονται ουσιαστικά σε «καταργήστε τα ιστορικά δικαιώµατα και µε τα χρήµατα που εξοικονοµούνται, πληρώστε τα επιπλέον βοσκοτόπια». Ο µέχρι τώρα σχεδιασµός της πολιτείας, δείχνει ότι τουλάχιστον στο σκέλος µε τα ιστορικά δικαιώµατα θα ακολουθήσει µε συνέπεια τις προτάσεις της Κοµισιόν. ∆ηλαδή, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης θα καταργηθούν, µε τον υφυπουργό Κώστα Σκρέκα να κάνει λόγο για ένα «µεταβατικό καθεστώς» για τους έχοντες ακριβά δικαιώµατα. Μάλιστα, εξετάζεται στη µεταβατική περίοδο 2021-2022 να γίνει πιο έντονη η εσωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων. Όπως και να έχει, η απόφαση για τα δικαιώµατα του 2021 θα πρέπει να έχει ληφθεί και κοινοποιηθεί στην Κοµισιόν έως τις 19 Φεβρουαρίου του νέου έτους (Άρθρο 9, παράγραφος 6, Κανονισµός µεταβατικής ΚΑΠ).

Σίγουρη η αναδιανεµητική

Η δεύτερη µεγάλη παρέµβαση που καλεί την Ελλάδα να προβεί η Κοµισιόν, αφορά την αναδιανεµητική ενίσχυση και τη µείωση των πληρωµών σε πολύ µεγάλες εκµεταλλεύσεις. Συγκεκριµένα προτείνει: «Βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκµεταλλεύσεων µέσω µιας δικαιότερης, αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης κατανοµής των άµεσων πληρωµών, εφαρµόζοντας, για παράδειγµα, τη συµπληρωµατική αναδιανεµητική υποστήριξη εισοδήµατος για τη βιωσιµότητα και τη µείωση των πληρωµών». Η παραπάνω πρόταση αναµένεται επίσης να υιοθετηθεί από τις ελληνικές αρχές, όπως προκύπτει και από την ανάλυση SWOT. Το ζήτηµα είναι ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι (θα είναι οι µικρές εκµεταλλεύσεις αλλά πόσο µικρές) και από ποιους θα αφαιρούνται οι σχετικοί πόροι που θα χρειαστούν.

Η προώθηση της διαδοχής ήταν από τα κύρια µέτρα που πρότεινε και η SWOT στην Ελλάδα

Η ενεργοποίηση του πριµ εξόδου για τους παλαιότερους αγρότες ως κίνητρο µεταβίβασης της γης έχει προταθεί στις ελληνικές αρχές και κατά την παρουσίαση της ανάλυσης SWOT (Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα-Ευκαιρίες-Απειλές), την οποία εκπόνησαν το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µαζί µε την εταιρεία συµβούλων ΛΚΝ Ανάλυσις. Όπως ανέφερε η ανάλυση, ως ευκαιρία αναγνωρίζεται «Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων Μέτρου Συνεργασίας της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts