Με επιλέξιµες καλλιέργειες αµπέλια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια και κεράσια θα εκδοθεί η 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί την αγορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης προστασίας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, η προκήρυξη δεν αναµένεται να βγει πριν το Πάσχα, παρά τα όσα έλεγε η διοίκηση του ΕΛΓΑ περί Μαρτίου, ενώ θα έχει τις εξής κύριες αλλαγές:

Πρώτον, για πρώτη φορά εκτός από φυσικά πρόσωπα, επιλέξιµα προς ενισχύση θα είναι και τα συλλογικά σχήµατα όπως Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

∆εύτερον, αυξάνεται η ενίσχυση για το αµπέλι κατά 200 ευρώ ανά στρέµµα καθώς πλέον θα επιδοτούνται και τα συρµατόσχοινα.

Τρίτον, ο προϋπολογισµός της προκήρυξης αυξάνεται στα 40 εκατ. ευρώ από τα 12,5 της πρώτης πρόσκλησης.

Σηµειώνεται εδώ πως αν και έχει παραδοθεί µελέτη στον ΕΛΓΑ για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Μέτρο, τελικά, ο Οργανισµός, δεν θα προχωρήσει στην πρόσθεσή τους, σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες.

Το Μέτρο 5.1 καλύπτει το 80% του κόστους των επενδύσεων για αγρότες και νοµικά πρόσωπα, και το 100% για συλλογικά σχήµατα αγροτών.

Επιλέξιµες δαπάνες

Οι δικαιούχοι του Μέτρου επιδοτούνται για:

  •   Αντιχαλαζική προστασία: ∆ενδρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορίζεται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµµάτων 1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.050 ευρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα η ενίσχυση φτάνει τα 1.900 και 1.700 ευρώ ανά στρέµµα. Στα αµπέλια η ενίσχυση κυµαίνεται µεταξύ 2.000 και 2.250 ευρώ το στρέµµα.
  •   Αντιχαλαζική και αντιβρόχικη προστασία: Αµπέλια µε υποστύλωση 3 µέτρων 3.300 ευρώ, άνω των 3,8 µέτρων 3.750. Για τα κεράσια το ποσό ορίζεται στα 3.400 ευρώ.
  •   ∆ίχτυα: Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, αµπέλια 380 ευρώ.
  •   Αντιβροχική: Κεράσια και αµπέλια επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ.
  •   Αντιπαγετική προστασία: από 8 έως 44 στρέµµατα το εύλογο κόστος κυµαίνεται αντίστοιχα από 9.000 έως 21.500 ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agronews.gr

Recommended Posts