σπαράγγι

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα παραγωγής Σπαραγγιών.

Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α. Αίτηση Πληρωμής: Για τη λήψη της άμεσης επιχορήγησης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση ενίσχυσης αποκλειστικά μέσω του ΠΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με την οποία θεσπίστηκε το καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της παραγωγής Σπαραγγιών.

Β. Διοικητικοί Έλεγχοι:  Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρώσεων με το Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΠΣΕΑΕ) με στόχο να διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2019, και έχει προσδιορισθεί η έκταση καλλιέργειας.

Γ. Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής: Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους των Αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στη δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2019. Η πληρωμή πραγματοποιείται επί της προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Σύστημα όπως αποτυπώνεται στον τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο της ΕΑΕ 2019 και το αποτέλεσμα του Διασταυρωτικού ελέγχου αποστέλλεται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προκειμένου να συγκροτήσει το φάκελο πληρωμής.

Δ. Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής

Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προβαίνουν σε δημιουργία φακέλου πληρωμής, σύμφωνα με: τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται στο σύνολο της Επικράτειας ή ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής επί του φακέλου πληρωμής από τον προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων, τον Προϊστάμενο της Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή της EAE 2019 και τις σχετικές «οθόνες» επιλέγεται η Περιφερειακή Ενότητα ή Επικράτεια και πραγματοποιείται έλεγχος σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο Περιφερειακής Ενότητας ή Επικράτεια καθορίζεται με τυχαία δειγματοληψία το ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από 1? μέχρι 1%.

2. Ακολούθως, από το λογισμικό της εφαρμογής, καθορίζεται μηχανογραφικά με τυχαία δειγματοληψία το δείγμα των προς έλεγχο παραγωγών το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής.

3. Ο πρώτος ελεγκτής προβαίνει στον έλεγχο του συνόλου του δείγματος επί της οθόνης ενώ ο δεύτερος σε δειγματοληπτικό έλεγχο τουλάχιστον του 10% των ελεγχθέντων δικαιούχων. 4. Στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους δύο ελεγκτές η λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου της επιλεχθείσας προς έλεγχο Περιφερειακής Ενότητας ή σε επίπεδο Επικράτειας. 5. Εκτυπώνεται η πρώτη και η τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής. 6. Εκτυπώνεται η συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής

Ε. Δικαιολογητικά Φακέλου Πληρωμής:

Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

i) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από το μηχανογραφικό έλεγχο.

ii) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης της παρτίδας, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων, τον Προϊστάμενο της Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς και τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts