χωραφι

Σημειώνεται πως με συνέντευξή του στην εφημερίδα Agrenda, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου είχε αναφέρει πως βλέπει το «πριμ εξόδου» ως ένα εργαλείο που θα διευκολύνει την εγκατάσταση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις των νέων, χωρίς όµως να αποκοπούν εντελώς,

για λόγους κυρίως κοινωνικούς, όσοι θα αποχωρήσουν. Μάλιστα ο κ. Οικονόμου είχε αποκαλύψει πως κατά τη γνώμη του, αυτό θα πρέπει να δίνεται σε όσους είναι στην συνταξιοδότηση ή πολύ κοντά σε αυτή και να συνδέεται µε το ύψος των ενισχύσεων που λαµβάνουν βάση των δικαιωµάτων που έχουν και τα οποία θα παραχωρήσουν.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο Μέτρο θα τρέξει ως ένα πρόγραμμα «Συνεργασίας» μεταξύ νεαρού και μεγαλύτερου σε ηλικία αγρότη, οι οποίοι θα συνάψουν συμφωνία στο τέλος της συνεργασίας τους να περάσει η εκμετάλλευση εξολοκλήρου στα χέρια του νεαρού. Για να αποζημιωθεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία θα λάβει ένα εφάπαξ πριμ.

Αναλυτικότερα, το Άρθρο 71 «Συνεργασία» διαμορφώνεται ως εξής με βάση τους κανόνες της νέας ΚΑΠ:

Άρθρο 71 Συνεργασία

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για συνεργασία υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως ορίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ για :

α) προετοιμασία και υλοποίηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 114 ·

β) προετοιμασία και εφαρμογή του LEADER, που αναφέρεται ως τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ)

γ) προώθηση και υποστήριξη κοινοτικών και εθνικών αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας και της χρήσης τους από τους γεωργούς ·

(δ) υποστήριξη οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων ·

(δα) προετοιμασία και εφαρμογή στρατηγικών έξυπνων χωριών όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

(στ) υποστήριξη άλλων μορφών συνεργασίας.

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μόνο για την προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων, εάν ξεκινήσουν μια νέα δραστηριότητα. Η συνεργασία [πρέπει ή θα] περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συνεργάτες και θα συμβάλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6.
  2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύψουν βάσει του παρόντος άρθρου τις δαπάνες που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της συνεργασίας.
  3. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τη στήριξη ως συνολικό ποσό βάσει του παρόντος άρθρου που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το κόστος των ενεργειών που υλοποιούνται ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το κόστος συνεργασίας και να χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλους τύπους παρεμβάσεων για αγροτική ανάπτυξη, εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης. […]

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου εδώ: https://www.agronews.gr

Recommended Posts