καλαμπόκι

Καταργείται η δέσµευση κατάρτισης για τους βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφους που είναι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία», σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση, ώστε να µπορέσουν να κλείσουν οι τριετείς δεσµεύσεις του προγράµµατος.

Την ίδια ώρα, εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια για τους δικαιούχους της προκήρυξης του 2017 του Μέτρου 11.1.1 «Μετατροπή σε Βιολογικές Πρακτικές» για µία επέκταση του προγράµµατός τους, εφόσον οι δεσµεύσεις τους λήγουν σε µία εβδοµάδα και συγκεκριµένα στις 30 Μαΐου.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόµα γνωστοποιήσει αν θα προχωρήσει τελικά σε µία νέα προκήρυξη που έχει υπολογιστεί στα 20 εκατ. ευρώ, µε τις πιθανότητες πλέον να είναι πολύ λίγες.

Αναλυτικά η 6η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του Μέτρου 11 αναφέρει:

Άρθρο 1: «Στην παράγραφο Ε του άρθρου 8, η περίπτωση 9: «Οι δικαιούχοι του υποµέτρου 11.1 δεσµεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και µεθόδους µέσω του Μέτρου 01 «∆ράσεις µετάδοσης γνώσεων και ενηµέρωσης» του ΠΑΑ 2014- 2020, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσµευσης.

Η δέσµευση αυτή δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

α) ο δικαιούχος συµµετέχει και στο υποµέτρο 11.2 και

β) ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης», διαγράφεται.

Άρθρο 2: Στην παράγραφο ΣΤ του άρθρου 17, η περίπτωση

η): «Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι του υποµέτρου 11.1 που είναι υπόχρεοι να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και µεθόδους δεν προσέλθουν ή δεν ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους µε δική τους ευθύνη, αποβάλλονται οριστικά από τη δράση/-εις και επιστρέφουν τις µέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξηµένες µε τους νόµιµους τόκους», διαγράφεται.

Για περισσότερους το νέο «Εξοικονοµώ»

Τροποποιήσεις στο ύψος των ενισχύσεων και των εισοδηµατικών ορίων των δικαιούχων νοικοκυριών ετοιµάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

στον τρίτο κύκλο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»,

ο οποίος θα προκηρυχθεί το φθινόπωρο. Όπως αναφέρουν αρµόδιες πηγές, στις προθέσεις

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts