Κατάλογο πιθανών γεωργικών πρακτικών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα οικολογικά συστήματα τα οποία προβλέπονται για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, μέρος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οικολογικά συστήματα είναι ένα νέο μέσο που έχει σχεδιαστεί για να επιβραβεύσει τους αγρότες που επιλέγουν να προχωρήσουν περαιτέρω όσον αφορά την περιβαλλοντική φροντίδα και τη δράση για το κλίμα.

Ο εν λόγω κατάλογος στοχεύει να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και τον ρόλο της στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Ενισχύει επίσης τη διαφάνεια της διαδικασίας για τη θέσπιση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και παρέχει στους αγρότες, τις διοικήσεις, τους επιστήμονες και τους ενδιαφερόμενους τη βάση για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με την καλύτερη χρήση αυτού του νέου μέσου.

Η μελλοντική ΚΑΠ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της μετάβασης προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων και στη στήριξη των ευρωπαίων αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα. Τα οικολογικά συστήματα θα συμβάλουν σημαντικά σε αυτήν τη μετάβαση και στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ θα εφαρμόσουν στην πράξη ενισχυμένες προϋποθέσεις, οικολογικά προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες αγροκτημάτων, καθώς και γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως εκείνες που απορρέουν από τη στρατηγική «Από το χωράφι στο πιρούνι», τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030, και για την εκπλήρωση των ειδικών στόχων της ΚΑΠ για το κλίμα και το περιβάλλον.

Για να υποστηριχθούν από οικολογικά συστήματα, οι γεωργικές πρακτικές πρέπει:

-Να καλύπτουν δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την αντιμικροβιακή αντοχή

-Να καθοριστούν με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ

-Το επίπεδο φιλοδοξίας τους πρέπει να υπερβαίνει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τις προϋποθέσεις

-Να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ

Ο κατάλογος των πιθανών γεωργικών πρακτικών περιλαμβάνει βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές, αγρο-οικολογία όπως εναλλαγή καλλιεργειών με οσπριοειδείς καλλιέργειες ή χαμηλής έντασης σύστημα ζωικού κεφαλαίου που βασίζεται σε καλλιεργούμενες ζωοτροφές.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν την αποθήκευση άνθρακα, για παράδειγμα με τη γεωργία διατήρησης ή την εκτεταμένη χρήση μόνιμων λιβαδιών.

Άλλες γεωργικές πρακτικές που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από οικολογικά συστήματα περιλαμβάνουν τη γεωργία ακριβείας με, για παράδειγμα, τη γεωργία ακριβείας για τη μείωση των εισροών ή τη χρήση πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη μείωση των εκπομπών από την εντερική ζύμωση και πρακτικές εκτροφής υπέρ της καλής διαβίωσης των ζώων ή / και τη μείωση των αναγκών για αντιμικροβιακές ουσίες.

Το ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην δημοσιότητα τις στρατηγικές «Από το χωράφι στο πιρούνι» και «Βιοποικιλότητα» τον Μάιο του 2020. Αυτές οι δύο στρατηγικές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς την αυξημένη βιωσιμότητα των συστημάτων διατροφής μας και για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων της απώλειας βιοποικιλότητας.

Περιλαμβάνουν τους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, τη μείωση κατά 50% της χρήσης και του κινδύνου φυτοφαρμάκων, τη μείωση κατά τουλάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων, τη μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών που χρησιμοποιούνται για εκτροφή ζώων και υδατοκαλλιεργειών, καθώς και το 25% της γεωργικής γης στο πλαίσιο της βιολογικής καλλιέργειας και εξασφάλιση 100% πρόσβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές υπηρεσίεςψσε αγροτικές περιοχές έως το 2025.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2018, εισάγοντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

Η μελλοντική ΚΑΠ περιλαμβάνει μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική που θέτει υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts