Η σύνδεση του κόστους δανεισµού µε «δείκτες αειφορίας» κερδίζει έδαφος στην ελληνική τραπεζική, που αναπροσανατολίζει τις ροές κεφαλαίου σε αγροτικές επενδύσεις µε περιβαλλοντικό πρόσηµο.

Ένα νέο πλαίσιο χρηµατοδότησης που συνδέει τους όρους δανεισµού µε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της επένδυσης, έχει ξεκινήσει να αναδύεται στην ελληνική αγορά.

Στην αγροτική οικονοµία, η βιολογική γεωργία και η ενσωµάτωση τεχνολογιών ακριβείας στις εκµεταλλεύσεις, είναι τοµείς που αναµένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα από αυτή την τάση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να ωφελεί κλάδους όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες. ∆ηλαδή, όσο πιο περιβαλλοντικά βιώσιµη είναι µία επένδυση τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες συγκεντρώνει η εξασφάλιση χρηµατοδότησης µε χαµηλότερη µάλιστα τιµολόγηση σε σχέση µε «λιγότερο αειφόρα» επιχειρηµατικά σχέδια.

Μέχρι σήµερα, παρόµοια στρατηγική ακολουθείται µε τα λεγόµενα Sustainability linked loans (∆άνεια Συνδεδεµένα µε την Αειφορία), τα οποία προορίζονται για τη χρηµατοδότηση πολύ µεγάλων επιχειρήσεων και για στρατηγικές επενδύσεις. Το κόστος του δανεισµού συνδέεται σε αυτές τις περιπτώσεις µε κάποιους δείκτες αειφορίας.

Στη χώρα µας, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη που έχει εκφράσει µε σαφήνεια την ενίσχυση πρωτοβουλιών στον αγροτικό τοµέα που έχουν να κάνουν µε τον τοµέα της «πράσινης ανάπτυξης», ξεκινώντας µε το ειδικό τραπεζικό προϊόν για τη χρηµατοδότηση εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών net-metering. Στο εγγύς µέλλον αναµένεται και το ειδικό πρόγραµµα «Γεωργία και Βιοικονοµία» ύψους 200 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB). Με αυτό το εργαλείο, θα µπορούν να βρίσκουν χρηµατοδότηση µόνο τα αγροτικά business plans που έχουν να κάνουν µε την εξοικονόµηση πόρων στο χωράφι και οι επενδύσεις σε ΑΠΕ όπως το βιοαέριο. Όπως αναφέρει η Ανώτερη Γενική ∆ιευθύντρια, Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Ελένη Βρεττού, ο θεσµός της βιώσιµης τραπεζικής δεν είναι απλά «η τελευταία µόδα», αλλά ήρθε για να µείνει. Τα παραπάνω µεταφράζονται σε ενέργειες ή προϊόντα και χρηµατοοικονοµικές λύσεις όπως η ενίσχυση των πελατών για βιολογικές καλλιέργειες, ή την υιοθέτηση πρακτικών ευφυούς Γεωργίας όπως λέει η κ. Βρεττού. Για όλα αυτά, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ειδικές δέσµες προϊόντων µε προνοµιακή τιµολόγηση και όρους, εφόσον αντικειµενικοί δείκτες αειφορίας τηρούνται κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Ο αναπροσανατολισµός των ροών κεφαλαίου προς µια πιο βιώσιµη οικονοµία, είναι µία τάση που ανεβαίνει συνεχώς σε διεθνή κλίµακα ενώ και η Ε.Ε, στα πλαίσια της «Πράσινης Συµφωνίας» θέλει να ενθαρρύνει αυτές τις πρακτικές µε όρους χρηµατοδότησης. Όπως περιγράφoυν σε άρθρο τους οι Financial Times, τα προϊόντα Sustainability linked loans στον τοµέα της αγροδιατροφής αφορούσαν χρηµατοδότηση 4,3 δις δολάρια, ενώ το 2019 135,3 δις δολάρια.

Νέες υπογραφές για αγροτική εγγυοδοσία

Ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά µε τα εγγυηµένα δάνεια κατά 80% του Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι πληροφορίες θέλουν, ακόµα τέσσερις τράπεζες να υπογράφουν τις σχετικές συµβάσεις µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF). Πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Παγκρήτια και την ProCredit Bulgaria, οι οποίες γνωστοποίησαν τους όρους µε τους οποίους θα προσφέρουν εγγυηµένο δανεισµό στις αγροτικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα για να καλύψουν την ίδια συµµετοχή σε Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση. Αναµένεται παράλληλα και η υπογραφή της Eurobank. Υπενθυµίζεται πως από τον περασµένο Αύγουστο είχαν υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις µε το EIF η Συνεταιριστική Θεσσαλίας και η Συνεταιριστική Καρδίτσας. Ως εκ τούτου, προβλέπεται πως από το Νοέµβριο θα ξεκινήσει η ευρεία πρόσβαση σε αυτά τα νέα χρηµατοδοτικά προϊόντα των δικαιούχων των αγροτικών προγραµµάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts