Αναπόσπαστο κομμάτι της βιώσιμης ζωικής παραγωγής αποτελεί η καλή διαβίωση των ζώων εκτιμά το συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, καλώντας στη λήψη νομοθετικών μέτρων για την προστασία εκτρεφόμενων ζώων, όπως αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, βοοειδή πάχυνσης, πρόβατα και αίγες, εκτρεφόμενα ψάρια και κουνέλια, όρνιθες, γαλοπούλες, χήνες και πάπιες. 

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη στρατηγική για την περίοδο 2012-2015. Ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινής γνώμης για τον ουσιαστικό ρόλο της καλής διαβίωσης των ζώων στην προώθηση της υγείας των ζώων, της επισιτιστικής ασφάλειας και ενός βιώσιμου τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Τα συμπεράσματα αναγνωρίζουν την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας , ιδίως σε τομείς όπως η μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, η καλή διαβίωση των βοοειδών σε διάστημα 6 μηνών, οι σκύλοι και οι γάτες που διατηρούνται στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας και η σφαγή ζώων, προκειμένου να προσαρμοστούν στις πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές εξελίξεις.

Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι πολίτες δείχνουν υψηλό επίπεδο ανησυχίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, ενώ θεωρούν σημαντικό τα εισαγόμενα προϊόντα από χώρες εκτός της ΕΕ να τηρούν τα ίδια πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων με αυτά που εφαρμόζονται στην ΕΕ.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts