Αγρότες που θα πετύχουν εξοικονόµηση ύδατος άνω του 50%, βρίσκονται σε περιοχές ευαίσθητες στη νιτρορύπανση και διαθέτουν υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµβάκι, καλαµπόκι και εσπεριδοειδή αποκτούν προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο 4.1.2

 που επιδοτεί τις επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα. Μάλιστα, σύµφωνα µε το προσχέδιο των κριτηρίων µοριοδότησης, που θα οριστικοποιηθούν µε την πρόσκληση (αναµένεται το Σεπτέµβριο εφόσον το επιτρέψει το πληροφοριακό σύστηµα ΠΣΚΕ), αν ο αγρότης βάλει υδροµετρητή πριν την αίτηση ένταξηςµπορεί να εξασφαλίσει µέχρι και 12 µόρια. Η βάση ορίζεται στους 30 πόντους για να κριθεί µία αίτηση επιλέξιµη, αλλά όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τα κριτήρια απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι αντικαταστήσουν υπάρχον σύστηµα µε στάγδην άρδευση και πετύχουν εξοικονόµηση νερού άνω του 30-50%, βάζοντας δύσκολα σε όσους θέλουν να µετατρέψουν µία έκταση σε αρδευτική εφόσον -προφανώς- δεν µπορούν να αποδείξουν εξοικονόµηση νερού. Αναλυτικότερα, τα µόρια µοιράζονται ως εξής:

1. Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος  µέσω υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: Από 50% και άνω, 48 µόρια. Από 40% και άνω, 43,2 µόρια. Από 30%, 38,4 µόρια και από 25%, 33,6 µόρια. Από 20%, 28,8 µόρια, από 15%, 24 µόρια. Από 10% εξοικονόµηση ύδατος, 19,2 µόρια.

2. Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση της επένδυσης: Έως 12 µόρια

3. Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων (π.χ αποθήκευση νερού) ή υποδοµής για ανακύκλωση νερού: ∆υνητική εξοικονόµηση από 50% και άνω, 10 µόρια. Από 30% και άνω, 6 µόρια. Από 20%, 4 µόρια.

4. Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής: Έως 10 µόρια

5. Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Πολύ υδροβόρες, 10 µόρια, λιγότερο υδροβόρες 7 µόρια, λοιπές καλλιέργειες 3 µόρια.

6. Κατάσταση των υδάτινων σωµάτων: Λιγότερο από καλή 10 µόρια, καλή 5 µόρια.

Γεωτρήσεις, πηγάδια

Οι νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδροµετρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο), είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση µόνο όταν η κατάσταση των υδάτων του υπόγειου υδατικού συστήµατος που εξυπηρετεί το σηµείο υδροληψίας έχει χαρακτηριστεί ως «καλή» για ποσοτικούς λόγους.

Για γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση η επιλέξιµη δαπάνη ορίζεται στα 95 ευρώ ανά µέτρο και για γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση στα 120 ευρώ το µέτρο. Η επένδυση θα πρέπει να έχει υδροµετρητή ή να περιλαµβάνει στον αιτούµενο προϋπολογισµό την αγορά και εγκατάσταση υδροµετρητών.

Επιπλέον, για γεωτρήσεις και πηγάδια απαιτείται κατά την υποβολή η προσκόµιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής. Να σηµειωθεί εδώ ότι δεν δικαιολογείται νέα γεώτρηση αν η παλιά δεν έχει κλείσει πάνω από 20 χρόνια (περίοδος απλής αντικατάστασης).

Στάγδην άρδευση

Τα αρδευτικά συστήµατα που επιδοτούνται είναι τα α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευτές χαµηλού ύψους). Για όσους ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν ένα ήδη υπάρχον σύστηµα στάγδην, πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον µία 6ετία ο παλιός εξοπλισµός. Επιπλέον, πρέπει αποδεδειγµένα η επένδυση να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ύδατος σύµφωνα µε τα εξής ποσοστά, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης: Για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα διαφορετικού τύπου απαιτείται δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος ίση µε τουλάχιστον 25% (20% σε καλής ποσοτικής κατάστασης υπόγεια ύδατα).

Για αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα ιδίου τύπου εξαιτίας µεγάλων απωλειών ύδατος (ο εξοπλισµός είναι παλιός και δεν λειτουργεί σωστά πλέον): ∆υνητική εξοικονόµηση ύδατος ίση µε τουλάχιστον 10%.

Επέκταση υποδοµής σε τεµάχια που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν (έως 5 έτη): ∆υνητική εξοικονόµηση ύδατος ίση µε τουλάχιστον 20%.

Η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορίζεται για τα συστήµατα στάγδην άρδευσης ως εξής: Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ, δέντρα: 220 ευρώ (κανονική φύτευση) και 300 ευρώ (πυκνή φύτευση). Αµπελώνες: 410 ευρώ, Λαχανικά: 255 ευρώ.

Δεξαμενές κάθε είδους

Επιλέξιµες προς ενίσχυση είναι δεξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους ή δεξαµενές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) ανεξαρτήτως µεγέθους που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις (λιµνοδεξαµενές) και χρησιµεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστηµάτων της εκµετάλλευσης. Προς το παρόν, σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προβλέψει εύλογο κόστος επένδυσης για τις τσιµεντένιες δεξαµενές (χωρίς εκσκαφή) έως 500 κ.µ, το οποίο ορίζεται στα 105 ευρώ ανά κ.µ. Για τις δεξαµενές που απαιτούνται εκσκαφές, το εύλογο κόστος προσδιορίζεται στα 17 ευρώ ανά τ.µ. Να σηµειωθεί εδώ πως για αντικατάσταση παλιάς δεξαµενής µε επιχώσεις φυσικού εδάφους και τις τσιµεντένιες υδατοδεξαµενές, ο παλιός εξοπλισµός θα πρέπει να έχει κλείσει 24 χρόνια στο χωράφι για να είναι επιλέξιµη η νέα αγορά

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts