τρακτερ

Στις 24.12.20 δηµοσιεύθηκε η απόφαση Α.1488, σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε ότι:

1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και µερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης (Γ.∆.Φ.∆.).

  1. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούµενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσµία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
  2. Πέραν του αριθµού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται ως άνω, το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των µη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου….».
  3. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου χρησιµοποιώντας δεδοµένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην Α.Α.∆.Ε.. Οι αξιολογηµένες – προτεραιοποιηµένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µε βάση την τελική µοριοδότησή τους, βάσει αυτοµατοποιηµένου µοντέλου αντικειµενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτηµα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρµογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δηµοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, µειώνουν τον αριθµό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι την 31/12/2021. Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη µοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιµέρους τιθέµενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, ως προς τον αριθµό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2021.

Έλεγχοι που εντάσσονται στο προβλεπόµενο στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.∆.) ποσοστό 75%, του 70% του δεύτερου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, δύνανται να επεκτείνονται στα δύο προηγούµενα της τελευταίας τριετίας φορολογικά έτη ή χρήσεις, βάσει των ειδικότερα οριζοµένων στο Παράρτηµα ΙΙ (Γ.3) της παρούσας, συνεκτιµώντας εν συνεχεία και τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 της παρούσας.

Για τις υποθέσεις ελέγχων που περιλαµβάνουν τις χρήσεις 2012, 2013 και το φορολογικό έτος 2014 εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και επιβολής προστίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 27α του άρθρου 66 ν. 4646/2019 (Α΄201), και τα κριτήρια των παρ. Γ3.1 έως Γ3.6 του Παραρτήµατος ΙΙ (Γ3) της υπό στοιχεία ∆ΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018 (Β΄6211) απόφασης του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπό στοιχεία Α.1161/2019 (Β΄1462) όµοια απόφαση.

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2021, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων σύµφωνα µε τη φθίνουσα σειρά ταξινόµησης.

Το αρχείο των αξιολογηµένων προτεραιοποιηµένων υποθέσεων 2021 αναρτάται στην εφαρµογή «Discoverer Viewer» του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ανά ελεγκτική υπηρεσία..».Τα παραπάνω είναι µία συνήθης διαδικασία προσδιορισµού των ελέγχων κάθε χρόνο και αφορά όλους όσοι έχουν βιβλία.Υπάρχουν και επιπλέον κριτήρια:

γ) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

δ) Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγµατος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., …..χωρίς έλεγχο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο : https://www.agronews.gr

Recommended Posts