Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 26 Μαΐου, με γραπτή διαδικασία, συμπεράσματα σχετικά με την αύξηση των ευκαιριών για νέους σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές,

αλλά χωρίς ιδιαίτερη αναφορά σε σχετικά κονδύλια που απαιτούνται περιοριζόμενο σε απλές συστάσεις προς τα κράτη – μέλη της Ε.Ε..

Αναλυτικότερα, σχετικά ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Τα εν λόγω συμπεράσματα αναγνωρίζουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ γερνά, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Από την άλλη πλευρά, η αστικοποίηση χαρακτηρίζεται ως ένας από τους βασικούς μοχλούς αλλαγής, με σημαντικό αντίκτυπο σε διάφορες πολιτικές της ΕΕ. Αυτές οι τάσεις οδηγούν στην ανάγκη να διασφαλιστεί σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές καλύτερη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα δημόσιων και εμπορικών υπηρεσιών, ποιοτικές θέσεις εργασίας και εκπαίδευση, ψηφιακές και φυσικές υποδομές, δημόσιες συγκοινωνίες, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

Τα συμπεράσματα καλούν τα κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις που στοχεύουν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και απομακρυσμένων / αγροτικών περιοχών και να αναπτύξουν διατομεακά μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και την προοπτική των νέων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τα συμπεράσματα προωθούν την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και διαφορετικές ευκαιρίες απασχόλησης στο πλαίσιο γεωργικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν και να παραμείνουν στη ζωή των τοπικών κοινοτήτων μέσω διαφορετικών μέσων ενεργού πολίτη, όπως εθελοντισμός και δραστηριότητες αλληλεγγύης.

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται επίσης να προωθήσουν συνεργίες μεταξύ προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το Erasmus +, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η Εγγυήσεις για τη Νεολαία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts