Την άνοιξη του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» με στόχο τα ευρωπαϊκά τρόφιμα να παραμείνουν ασφαλή, θρεπτικά και υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι παράγονται με τον ελάχιστο αντίκτυπο στη φύση.

Στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 προβλέπεται ότι το 40% του προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να συμβάλει στη δράση για το κλίμα. Αντίστοιχα το 30% του ταμείου θάλασσας και αλιείας θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα.

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» στόχο έχει την προμήθεια οικονομικά προσιτών και βιώσιμων τροφίμων στους Ευρωπαίους, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της βιολογικής καλλιέργειας.

Οι αγρότες και οι αλιείς είναι βασικοί παράγοντες όσον αφορά τη διαχείριση της μετάβασης, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπογραμμίζει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο:

Να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη για όλους όσοι εργάζονται στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα και τον τομέα της ναυτιλίας. Να μειωθεί σημαντικά η εξάρτηση, ο κίνδυνος και η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, καθώς και λιπασμάτων, αντιβιοτικών. Να αναπτυχθούν καινοτόμες γεωργικές και αλιευτικές τεχνικές που θα προστατεύουν τη συγκομιδή από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες.

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα συμβάλει στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων χάρη στην πρόληψη, τον εντοπισμό και το συντονισμό με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, καθώς τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts