Την δυνατότητα υποστήριξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή με κρατικές ενισχύσεις ύψους έως 100.000 ευρώ, μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, δίνει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα.

Επίσης, με την ίδια απόφαση η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με 120.000 ευρώ ανά εταιρεία και με 800.000 ευρώ ανά εταιρεία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους άλλους τομείς.

Αναλυτικότερα σε σχετική ανακοίνωση, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, αναφέρονται τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού συστήματος επιστρεπτέων προκαταβολών για να υποστηρίξει τις εταιρείες που επηρεάζονται από το ξέσπασμα του κορωνοϊού είναι σύμφωνη με το προσωρινό πλαίσιο. Το αρχικό καθεστώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2020 με τον αριθμό υπόθεσης SA.56815. Η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιήσεις στο καθεστώς στις 31 Ιουλίου 2020 (SA.58047) και στις 27 Νοεμβρίου 2020 (SA.59069).

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες περαιτέρω τροποποιήσεις στο σύστημα:

(i) παράταση της περιόδου για την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση έως τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2020

(ii) αλλαγή στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων, δηλαδή εταιρείες με μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% τους εν λόγω μήνες (το προηγούμενο κατώτατο όριο ήταν 10%) ή των οποίων η δραστηριότητα είχε ανασταλεί λόγω της επιδημίας

(iii) δυνατότητα μερικής αποπληρωμής της ενίσχυσης κατά 50% υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης έως τον Μάρτιο του 2021 (πριν το ποσό της ενίσχυσης που πρέπει να επιστραφεί ήταν υψηλότερο) και

(iv) αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού του συστήματος κατά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 (στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο .

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts