τρακτέρ

Στο ακουστικό τους θα πρέπει να αναμένουν τις ερχόμενες ημέρες οι υποψήφιοι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης για ενδεχόμενες επεμβάσεις που θα πρέπει να κάνουν στους επενδυτικούς τους φακέλους, οι οποίες θα προκύψουν από την αξιολόγηση των φακέλων τους. Βάσει του οδηγού που βγήκε για τους αξιολογητές, προκύπτουν σημεία ενδιαφέροντος τα οποία δεν είχαν αποτυπωθεί σαφώς στην προκήρυξη, όπως για παράδειγμα το γεγονός πως ο εξοπλισμός που ενσωματώνεται στο τρακτέρ (π. χ GPS) θα συνυπολογίζεται στο κόστος του, οπότε αν η επένδυση αυτή ξεπερνά τα 125. 000 ευρώ, θα υπάρξει περικοπή μέχρι το ποσό αυτό.

Παράλληλα, στον οδηγό, δεν φαίνεται πουθενά ότι τα μηχανήματα που τα έχει εντάξει ο υποψήφιος ως καινοτόμα στην επένδυση με εγκεκριμένη μελέτη. Αλλά βρίσκονται εκτός του σχετικού πίνακα προκήρυξης, θα μπορέσουν να λάβουν τα αντίστοιχα μόρια προτεραιότητας. Παρότι σε διευκρινιστική εγκύκλιο είχε οριστεί διαφορετικά. Επιπλέον, στον οδηγό αξιολόγησης 2019, ξεκαθαρίζονται τα είδη των εγγράφων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που είχαν μπερδέψει μελετητές και υποψηφίους. Ενώ δίνονται παραδείγματα σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να μειωθεί η επενδυτική δαπάνη μετά από ενημέρωση του αγρότη. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της αξιολόγησης, θα ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου όπως ενημερώνουν οι αρμόδιοι.

 Αναλυτικά ορισμένα σημεία που αποσαφηνίζει ο οδηγός έχουν ως εξής:

Αρχηγός εκμετάλλευσης την τελευταία 5ετία

Εξετάζεται η πρώτη εγκατάσταση εντός της τελευταίας 5ετίας βάσει των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2011 και 2012. Από τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος ότι τα ατομικά γεωργικά εισοδήματα, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων του πυλώνα Ι, δεν είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης ατομικά εξωγεωργικά.

Ενημερότητες

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ. Α) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, δύναται, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, να προσκομίσει αντίγραφο της αίτησής του ή έγγραφο του Ε.Φ.Κ. Α που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. Για τη φορολογική ενημερότητα Εξετάζεται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Η ύπαρξη βεβαίωσης οφειλής δεν υποκαθιστά την ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου σε agronews.gr

Recommended Posts