φυσητήρας1
Cyprus1
Εικόνα 1 Γενικό διάγραμμα της ζώνης έρευνας, α) εντός των 12 ναυτικών μιλίων, με σχεδιασμένα τα τέσσερα survey blocks και τις διατομές (transect lines, με κόκκινο) εντός αυτών

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΦΑΛΑΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙΝΙΑ

ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία το ερευνητικό κομμάτι της
ακουστικής και οπτικής επιστημονικής έρευνας για κητώδη (φάλαινες και δελφίνια) στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ).
Το όλο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020 κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και από εθνικούς πόρους κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το έργο είναι διάρκειας ενός έτους και έγιναν σύνολο τρείς ερευνητικές δραστηριότητες (Αύγουστος 2016, Οκτώβριος 2016 και Μάιος 2017) έτσι ώστε να καλύψει την εποχικότητα ενός έτους. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε μια περιοχή δυτικά και νότια της Κύπρου μέχρι τα πενήντα ναυτικά μίλια, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη έρευνα που έγινε εξ’ ολοκλήρου από την ΚΔ. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής θα δημοσιοποιηθούν και αναμένεται να βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα για συμπλήρωση των κενών γνώσης που υπάρχουν για τα κητώδη, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία και διατήρηση των ειδών αυτών.

Κύριος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών για κητώδη (φάλαινες και δελφίνια) που
συναντώνται στα θαλάσσια ύδατα της ΚΔ για τα είδη, μεταξύ άλλων, Ζωνοδέλφινο (Stenella
coeruleoalba), Στενόρυγχο δελφίνι (Steno bredanensis), Ρινοδέλφινο (Tursiops truncates),
Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus) κλπ και επιπλέον εντοπισμό του είδους φάλαινας φυσητήρα
(Physeter macrocephalus), ιδιαίτερα για το μέγεθος των πληθυσμών όλων των ειδών και την
εκτίμηση της γεωγραφικής διανομής τους, την αναγνώριση κρίσιμων περιοχών και οικοτόπων και
αναγνώριση των κύριων απειλών και πιέσεων σε αυτά.

Cyprus2
Εικόνα 1 β) εντός των 50 ναυτικών μιλίων, με σχεδιασμένα τα τρία survey blocks και τις διατομές (transect lines, με κόκκινο) εντός αυτών

 

Επιπρόσθετα το έργο έχει στόχο την διεξαγωγή οπτικής και ακουστικής έρευνας στα θαλάσσια ύδατα της Κύπρου, με οπτική παρακολούθηση και καταγραφές ήχων μέσης συχνότητας σε συγκεκριμένες περιοχές για την εκτίμηση της διανομής και αφθονίας των κητωδών και επιπλέον,
καταγραφή ήχων υψηλότερης συχνότητας με σκοπό τον εντοπισμό Ζιφιού (Ziphius cavirostris). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με κατάλληλο σκάφος στη θάλασσα, ώστε να πληροί τις τεχνικές
προδιαγραφές του έργου, με χωρητικότητα μέχρι και 10 ατόμων, όπου συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και άλλο προσωπικό

 

Τα είδη που έχουν επιβεβαιωθεί οπτικά στην εν λόγω έρευνα, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω με σχετικές φωτογραφίες, είναι τα ακόλουθα:

1. Φάλαινα φυσητήρας (Physeter macrocephalus)

φυσητήρας1 fyshtiras2

 

2. Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba)

Ζωνοδέλφινο

3. Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus)

Σταχτοδέλφινο

4. Στενόρυγχο δελφίνι (Steno bredanensis)

στενόρυγχο_δελφίνι

5. Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

ρινοδέλφινο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Recommended Posts