Επιδοτήσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ, περίπου, αναμένεται να διοχετευθούν τη νέα χρονιά στον πρωτογενή τομέα για την υλοποίηση επενδύσεων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προκηρυχθούν το Μέτρο 4.1.2 «Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα» προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, το Μέτρο 2 «Γεωργικοί Σύμβουλοι» ύψους 40 εκατ. ευρώ και η δεύτερη Δράση «Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης στα αρδευτικά συστήματα τον περασμένο Οκτώβριο ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ενίσχυση θα φτάνει έως το ποσό των 410 ευρώ το στρέμμα για τη στάγδην άρδευση, έως 6.000 ευρώ για τις γεννήτριες πετρελαίου, ενώ η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη για τις γεωτρήσεις αγγίζει τις 2.800 ευρώ+96,5 ευρώ/μέτρο και για τα φωτοβολταϊκά έως 3.100 ευρώ ανά kW.

Το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από το 50% και φτάνει έως το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 85% για τα συλλογικά σχήματα, ανάλογα με την περιφέρεια όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Ωστόσο, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:

 1. Τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 2. Τις 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις.
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ενώ για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.

Υποκατηγορίες επενδύσεων

 • Αρδευτικά συστήματα:

α) στάγδην άρδευσης και

β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).

 • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 • Γεωργία ακριβείας: Ενδεικτικά περιλαμβάνει δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης κ.λπ.

Σχετικά με τις επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, αφορούν σε:

 1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρομετρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
 2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση υδρομετρητή).
 3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών.

Επιδοτήσεις αγροτών 2021: Γεωργικοί Σύμβουλοι

Σε ό,τι αφορά το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα», μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου Συμβούλων, αναμένεται να τρέξει μέσα στο έτος με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ.

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι Πακέτα Συμβουλών (Π.Σ.):

 1. Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 2. Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά.
 3. Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
 4. Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
 5. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
 6. Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Το ποσό ενίσχυσης θα είναι στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts