γάλα

Σκόπιμη και αναγκαία κρίνει διάταξη, σε άρθρο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την συνέχιση των εθνικών μέτρων για την επισήμανση της προέλευσης στο γάλα, καθώς βάσει του σχετικού κανονισμού της ΕΕ πρέπει να υπόκεινται σε επαναξιολόγηση.

Η σχετική αξιολόγηση έγινε, και κατέδειξε πως είναι αναγκαία η συνέχισή τους μέχρι τη θέσπιση εναρμονισμένων διατάξεων υποχρεωτικής  αναγραφής  καταγωγής  ή προέλευσης  του  γάλακτος στα  γαλακτοκομικά προϊόντα σε ενωσιακό επίπεδο, καθολικά, για όλα τα κράτη μέλη. Η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στα τρόφιμα γενικά και ειδικότερα στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι πάγιο αίτημα των καταναλωτών που ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και εξυπηρετεί την ιχνηλασιμότητα στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και την τήρηση θεμιτών εμπορικών πρακτικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 13, στο άρθρο 5 του ν. 4492/2017 (Α ́ 156), γίνονται συγκεκριμένες διορθώσεις με την προσθήκη του όρου  «γάλακτος» όπου αναφέρεται «Προέλευση»  ώστε  να  προβλέπεται το ορθό «Προέλευση  Γάλακτος»,  σύμφωνα  με το  πνεύμα  των  διατάξεων  του  νόμου  για  την «Υποχρεωτική επισήμανση του γάλακτος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα».

Επιπλέον, η προσθήκη της παρ. 1Α στο άρθρο 8 του ν. 4492/2017 (Α’ 156) αφορά στη χρονική παράταση ισχύος των εθνικών μέτρων με την επιφύλαξη τυχόν αρνητικής γνώμης της ΕΕ στο πλαίσιο της τρίμηνης διαδικασίας του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 1169/2011.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts