ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

(1) ΓΕΝΙΚΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ

Οι υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του Μέτρου 11. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των Υπομέτρων/ Δράσεων:

Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες
• Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
> Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
> Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
• Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
> Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
> Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του φακέλου ήτοι:

Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ως φάκελος δικαιούχου θεωρείται ο φάκελος που υποχρεούνται να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ’ ελάχιστον:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης : Για τους δικαιούχους του Μέτρου 11 η έννοια της αίτησης ενίσχυσης- γνωστή από το προηγούμενο ΠΑΑ- έχει αντικατασταθεί με την αίτηση στήριξης η οποία ορίζεται ως η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Το αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11.

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 11 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Το αντίγραφο των υποβληθέντων αιτήσεων πληρωμής είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11.

Γ. Απόφαση Ένταξής Πράξης στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής

Δ. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕ & Π)

Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης Μητρώου Εισροών – Εκροών – ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς σπόρων, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πώλησης προϊόντων. Ο δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών – Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον φάκελο του. Σε περίπτωση που συμμετέχει και στο Μέτρο 10 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η μη ύπαρξη τους συνεπάγεται μη καταβολή πληρωμής για το έτος ελέγχου.

Ζ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts