Μέριμνα για τους αγρότες στους οποίους θα χορηγηθούν ευνοϊκά δάνεια και εγγυήσεις ύψους έως και 200.000 ευρώ, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας

ή να αντισταθμιστεί η απώλεια εισοδήματος, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με σχετική νομοθετική πράξη που θα τεθεί σε ισχύ από τις 24 Απριλίου 2020.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωσε που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 22 Απριλίου αναφέρονται τα εξής:

«Η ΕΕ λαμβάνει νέα επείγοντα μέτρα για την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα δεύτερη νομοθετική πράξη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα για την τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την πολιτική συνοχής της. Χάρη στις τροποποιήσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να αναπροσανατολίσουν πόρους σε δραστηριότητες που συνδέονται με την κρίση.

Η πράξη, γνωστή ως «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού +» (Coronavirus Response Initiative Plus), εξεδόθη με γραπτή διαδικασία σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του στις 17 Απριλίου.

Εγκρίνοντας κατεπειγόντως και ταχύτατα την «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού +» (CRII Plus), όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την ενότητα, την αλληλεγγύη και τον αποτελεσματικό συντονισμό τους κατά τη διάρκεια της σοβαρής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19. Η δεύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων προβλέπει εξαιρετική ευελιξία ώστε να μπορέσει να κινητοποιηθεί πλήρως το σύνολο της αχρησιμοποίητης στήριξης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν και να διοχετεύσουν περισσότερους πόρους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, η πολιτική συνοχής αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιορίζοντας τους οικονομικούς κλυδωνισμούς, προσφέροντας ασφάλεια στις επιχειρήσεις και στηρίζοντας την απασχόληση. Το παράδειγμα της πρωτοβουλίας CRII Plus επιβεβαιώνει μια ακόμη φορά ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πράξη και ότι τα κράτη μέλη θα κατορθώσουν να ξεπεράσουν την κρίση με κοινές προσπάθειες.

Marko Pavić, Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείων της ΕΕ της Κροατίας

Με τις τροποποιήσεις αναστέλλονται προσωρινά ορισμένοι κανόνες που καθορίζουν το πεδίο και τις προτεραιότητες των εθνικών προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους οι περιφέρειες δικαιούνται να λάβουν στήριξη.

Τα κράτη μέλη αποκτούν, με αυτόν τον τρόπο, έκτακτη ευελιξία για να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ ταμείων και μεταξύ περιφερειών προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στην προσπάθεια περιορισμού των κοινωνικών και οικονομικών ζημιών της πανδημίας.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υφιστάμενα αποθεματικά των διαρθρωτικών ταμείων για το 2020 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούν, για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, να ζητούν χρηματοδοτική στήριξη της τάξεως του 100% από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Υπό κανονικές συνθήκες, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής χρηματοδοτούνται από κοινού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις συνεισφορές των κρατών μελών.

Αυτά τα πρωτοφανή μέτρα θα συμβάλουν στη μείωση της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των κρατών μελών με την παροχή στοχευμένων επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς, ήτοι στην υγεία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν και σε προγράμματα προσωρινής απασχόλησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts