Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται τρίμηνη παράταση σε όλους τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, δίνεται αντίστοιχη παράταση για παραχώρηση, αποδοχή και εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις προς εκμετάλλευση,

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση, έως τρεις μήνες από την 31η Μαρτίου 2020, για όλους τους υφιστάμενους ΔΑ.Σ.Ε. για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4423/2016, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 αυτού, προκειμένου αυτοί να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:

α) για την απόκτηση της βεβαίωσης της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών,

β) για τη συμπλήρωση του αριθμού μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21).

γ) για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους,

δ) για την εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών,

ε) για την προσαρμογή του καταστατικού τους και την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 4423/2016 ΔΑ.Σ.Ε. παρατείνεται μέχρι την διενέργεια των εκλογών.

Επίσης, δίνεται παράταση έως τρεις μήνες, από την 1η Απριλίου 2020, των προθεσμιών των εδαφίων β), γ) και δ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 126/86 όπως ισχύει, ήτοι:

α) για την έκδοση της Απόφασης Παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Συντονιστή,

β) την υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής από τον ΔΑ.Σ.Ε. και

γ) την Εγκατάσταση του ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος που του έχει παραχωρηθεί.

Η εγκύκλιος

Αναλυτικά, το πλήρες περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36253/928/2020

Νέες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων 2020

Ημ/νία: 15/04/2020

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36253/928

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος

Ταχ. Κωδ.: 115 28 Ιλίσια

Πληροφ.: Δ. Καραφύλλης,

Σ. Ανδρίτσου

Τηλέφωνο: 2131512261, 148, 149

FAX.: 2131512138

Email: d.karafyllis@prv.ypeka.gr

s.andritsou@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Νέες Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων 2020.

ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο πεντηκοστό έβδομο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 (ΦΕΚ 84 Α’/2020).

2. Το Άρθρο εξηκοστό έκτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) που κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α’).

3. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26-3-2020 έγγραφό μας «Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020» (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ).

4. Οι διατάξεις του ν. 4423/16 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α’), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 13 «Ειδικές Διατάξεις» του Π.Δ. 126/86, όπως ισχύει (ΦΕΚ-44 Α’).

6. Την Υ.Α. 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) «Ιδιότητα Δασεργάτη μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη μέλους Δ.Α.Σ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 178186/535/25¬2-2019 (ΦΕΚ 907 Β’).

Σε συνέχεια των ανωτέρω (2) και (3) σχετικών και κατόπιν της έκδοσης της νέας πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ανωτέρω 1. σχετικό) και στα πλαίσια των διαλαμβανομένων στο Άρθρο πεντηκοστό έβδομο αυτής «Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας», δίνονται οι παρακάτω νέες οδηγίες σχετικά με το θέμα:

Α. Δίνεται παράταση, έως τρεις μήνες από την 31η Μαρτίου 2020, για όλους τους υφιστάμενους ΔΑ.Σ.Ε. για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4423/2016, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 αυτού, προκειμένου αυτοί να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:

α) για την απόκτηση της βεβαίωσης της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών,

β) για τη συμπλήρωση του αριθμού μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21).

γ) για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους,

δ) για την εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών,

ε) για την προσαρμογή του καταστατικού τους και την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του ν. 4423/2016 ΔΑ.Σ.Ε. παρατείνεται μέχρι την διενέργεια των εκλογών.

Β. Δίνεται παράταση έως τρεις μήνες, από την 1η Απριλίου 2020, των προθεσμιών των εδαφίων β), γ) και δ) του άρθρου 13 του Π.Δ. 126/86 όπως ισχύει, ήτοι:

α) για την έκδοση της Απόφασης Παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Συντονιστή,

β) την υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής από τον ΔΑ.Σ.Ε. και

γ) την Εγκατάσταση του ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος που του έχει παραχωρηθεί.

Β1. Η ανωτέρω παράταση αφορά μόνο για τους ΔΑ.Σ.Ε. των περ. α), β) και γ) της παραπάνω (2) σχετικής Π.Ν.Π., ήτοι για τους ΔΑ.Σ.Ε. που:

α) είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α’ 182), όπως ισχύει, αλλά δεν εγγράφηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη και οι οποίοι υπέβαλλαν τις προβλεπόμενες αιτήσεις και δικαιολογητικά στη αρμόδια δασική υπηρεσία σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό.

β) είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ως την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης και οι οποίοι υπέβαλλαν τις προβλεπόμενες αιτήσεις και δικαιολογητικά στη αρμόδια δασική υπηρεσία σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό.

γ) είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησε βεβαίωση περί της προσαρμογής τους, στις προϋποθέσεις του ν. 4423/2016, υπό την αίρεση της έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο.Ειδικά οι ΔΑΣΕ της ανωτέρω περίπτωσης γ) για να εμπίπτουν στις εν λόγω παρατάσεις, πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρακάτω παραγράφου Β2.

Β2. Ειδικά για τους ΔΑ.Σ.Ε. της ανωτέρω περίπτωσης γ) δίνεται παράταση έως 29 Απριλίου 2020 (1. σχετική Π.Ν.Π.) , προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση της βεβαίωσης προσαρμογής των καταστατικών τους (2. σχετική Π.Ν.Π.) με τα συνημμένα δικαιολογητικά στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες καθώς και τις αιτήσεις για παραχώρηση εκμετάλλευσης δάσους.

Δίδεται δηλαδή η δυνατότητα για όσους από αυτούς δεν υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία και την αίτηση παραχώρησης εκμετάλλευσης έως τις 10 Απριλίου , εφόσον προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 29 Απριλίου να συμμετάσχουν στην διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης δάσους.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης βεβαίωσης προσαρμογής, καθώς και παραχώρησης έως τις 29 Απριλίου 2020 έχουν μόνο οι ΔΑ.Σ.Ε. της περ. γ) της ανωτέρω (2) σχετικής Π.Ν.Π., οι οποίοι δεν υπέβαλλαν τις σχετικές αιτήσεις.

Όλοι οι υπόλοιποι κατά περίπτωση ΔΑ.Σ.Ε. όφειλαν να έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους έως 10 Απριλίου 2020.

Β3. Για τους πλήρως προσαρμοσμένους ΔΑ.Σ.Ε., έως 31 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016, όπως ισχύει, ισχύουν οι παρακάτω καταληκτικές προθεσμίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 126/86:

α) έως 10 Απριλίου 2020 έχουν υποβάλλει αιτήσεις παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδας.

β) έως το αργότερο 14 Μαΐου 2020 εκδίδεται η Απόφαση Παραχώρησης του Συντονιστή (παρ. 4 του άρθρου πεντηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π. της 13.04.2020)*.

γ) έως 15 Μαΐου 2020 υπογράφουν την Δήλωση Αποδοχής.

δ) έως το αργότερο 15 Ιουνίου 2020 γίνεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία η εγκατάστασή τους στο δάσος η εκμετάλλευση του οποίου τους έχει παραχωρηθεί.

* Η έως άνω Απόφαση Παραχώρησης πρέπει να εκδοθεί εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής από τους ΔΑ.Σ.Ε. έως 15 Μαΐου 2020.

Β4. Οι προτάσεις των Δασαρχείων προς την Διεύθυνση Δασών και οι εισηγήσεις των Διευθύνσεων Δασών προς τον Συντονιστή σχετικά με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των συστάδων, αποστέλλονται μετά τις 29 Απριλίου 2020 αφού ληφθούν υπόψη όλες οι αιτήσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα υποβληθούν από τους ΔΑ.Σ.Ε. της παραγράφου Β2. της παρούσας (2η πρόταση της παρ. 4 του Άρθρου πεντηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π. της 13.04.2020).

Β5. Οι Αποφάσεις Παραχώρησης του Συντονιστή της περ. β) του άρθρου 13 του Π.Δ. 126/86, όπως ισχύει εκδίδονται κατά περίπτωση, όλες μετά τις 29 Απριλίου 2020 και κατ’ επέκταση και η υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής από τους ΔΑ.Σ.Ε. και η Εγκατάσταση αυτών στο δάσος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εδάφια γ) και δ) του ιδίου άρθρου. Πιο συγκεκριμένα:

α) το αργότερο έως 14 Μαΐου 2020 εκδίδονται οι αποφάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης για τους πλήρως προσαρμοσμένους ΔΑ.Σ.Ε έως 31 Μαρτίου 2020 (σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο Β3 του παρόντος εγγράφου), καθώς και για όσους ΔΑ.Σ.Ε. έχουν προσαρμοστεί έως 29 Απριλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για όλους τους κατά περίπτωση ΔΑ.Σ.Ε.

β) για τους υπόλοιπους μη προασρμοσμένους ΔΑ.Σ.Ε. των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), οι Αποφάσεις Παραχώρησης, εκδίδονται κατά περίπτωση, με την εκπλήρωση για κάθε έναν από αυτούς των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 47 του ν. 4423/2016, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των τρίμηνων προθεσμιών της ανωτέρω (1) σχετικής Π.Ν.Π. (εντός όμως αυτών) και κατ’ επέκταση η Δήλωση Αποδοχής από τους ΔΑ.Σ.Ε. και η Εγκατάσταση αυτών στο δάσος.

Κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφό μας.

Γ. Διευκρινίσεις για Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.):

Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016 Ε.ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 47 αυτού, οφείλουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε., ήτοι έως τις 31-12-2020, να μεριμνήσουν για:

-Την διαγραφή από μέλη τους όσων Δασικών Συνεταιρισμών δεν ενεγράφησαν στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

-Τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους, εφόσον αυτά κατά την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.

-Την προσαρμογή του καταστατικού τους στις διατάξεις του παραπάνω νόμου.

-Την εγγραφή τους, μετά από αίτησή τους, στο Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agro24.gr

Recommended Posts