Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των φορέων «ΕΛ.Γ.Α.», «ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ» και «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», έτους 2023, τα βασικά οικονομικά μεγέθη των οποίων, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

 

 

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, το ύψος των μη μισθολογικών παροχών οριστικοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4484/2017, τις οδηγίες της υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Εντέλλονται οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων όπως συνεργαστούν με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και να προβούν στις λοιπές ενέργειες.

Οι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων καλούνται να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό».

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts