σταρι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως έθεσε, από τις 16 Ιανουαρίου, σε δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους την παράταση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά παρατηρήσεις για ένα σχέδιο κανονισμού που παρατείνει κατά ένα έτος την ισχύ των υφιστάμενων κανόνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επίσης να υποβληθούν σχόλια σχετικά με σχέδιο ανακοίνωσης που παρατείνει κατά ένα έτος τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω ισχύοντες κανόνες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και ο σχεδιασμός για το μέλλον τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα των τρεχουσών μεταρρύθμισεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agro24.gr

Recommended Posts