Παροχή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

 

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ε) της 23ης Ιουλίου 2021, της 14ης Αυγούστου 2021 και της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Άρθρο 1

Παροχή προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών

1. Παρέχεται προκαταβολή έναντι επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των πυρκαγιών των μηνών Μαΐου, Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β’3905, διόρθωση σφάλματος Β’4588) όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε/20916/21/Α325/16.12.2021 (Β’13/2022) όμοια, Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β’ 3898, διόρθωση Β’4588) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/ Α325/16.12.2021 (Β’ 13/2022) όμοια και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 (Β’3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021(Β’ 3077) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τις υπό στοιχεία 167641ΕΞ2022/16.11.2022 (Β’ 5851) 101446ΕΞ2022/15.07.2022 (Β’ 3812) και 7534ΕΞ2022/ 18.01.2022 (Β’ 136) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 12Β του ν. 4797/2021 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

2. Δικαιούχοι είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου για το έτος 2021 και εμφανίζουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά το έτος 2020. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης της καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης.

3. Η προκαταβολή παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε φυτικά μέσα παραγωγής, που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της θεομηνίας και δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στη συνημμένη στο υπ’ αρ. 6792/06.04.2023 έγγραφό του συγκεντρωτική κατάσταση πληγεισών παραγωγών και εκτίμησης ζημιών.

4. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει των εξατομικευμένων εκτιμήσεων (πορίσματα επιτόπιων εκτιμήσεων) και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης η οποία καθορίζεται στο 50% του ποσού των 144,00 ευρώ ανά δέντρο στην περίπτωση των ελαιόδεντρων, ήτοι σε 72,00 ευρώ και στο 50% του ποσού των 96,00 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες, ήτοι σε 48,00 ευρώ, σύμφωνα με τις από 30.12.2021 και 14.07.2022 εισηγήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, και εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία των εξατομικευμένων εκτιμήσεων.

5. Η προκαταβολή συνίσταται σε χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 35% του συνόλου της κατά περίπτωση αρχικής εκτίμησης ζημιών ανά είδος καλλιέργειας από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων η οποία εξειδικεύεται σύμφωνα με τα στοιχεία των εξατομικευμένων εκτιμήσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ήτοι ανερχόμενη σε 25,20 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 16,80 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.

6. Η προκαταβολή διενεργείται με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση πληγεισών παραγωγών που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υπ’ αρ. 6792/06.04.2023 εγγράφου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

7. Το χορηγούμενο ποσό προκαταβολής αφαιρείται από το τελικό ποσό επιχορήγησης το οποίο θα προσδιοριστεί με νεότερη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Κάθε στοιχείο που αφορά στην προκαταβολή της παρούσας τηρείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής της επιχορήγησης.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προκαταβολής της επιχορήγησης, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

10. Η ενίσχυση καταβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας.

11. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπερι-λαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

12. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει προκαταβολή επιχορήγησης άνω του ορίου των 10.000 ευρώ που τίθεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa. eu/competition/transpar ency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 5000/2022, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Άρθρο 2

Διαδικασία επιχορήγησης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και προκαταβολής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών σε δικαιούχους

1. Για τον σκοπό της παρούσας ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται με ποσό ύψους διακοσίων εννέα χιλιάδων εκατό δέκα οχτώ ευρώ (209.118,00), ίσο με το υπολογιζόμενο ποσό της προκαταβολής της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο 1, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το ποσό της επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό καταβάλλεται σε λογαριασμό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό της επιχορήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό της προκαταβολής της επιχορήγησης του άρθρου 1 προς τους δικαιούχους. Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μέσω δι-ακριτού λογαριασμού και παρακολουθούνται διακριτά. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν διακρατεί οιοδήποτε όφελος και δεν μπορεί να αξιο-ποιήσει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο το ως άνω ποσό.

3. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων και των προϋποθέσεων της παρούσας και στην καταβολή αμελλητί του ποσού της προκαταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους πληγέντες.

4. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής στους δικαιούχους, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κοινοποιεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την αναλυτική κατάσταση των πληρωμών στους δικαιούχους, σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN και το πληρωτέο ποσό.

5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού της παρ. 2 επιστρέφουν αμελλητί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR9001000230000000000200548 και αιτιολογία κίνησης «επιστροφές επιχορηγήσεων από τον ΕΛΓΑ» και καταγράφονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Recommended Posts