Πρόκειται για το γνωστό πρόγραµµα που αφορά περιοχές «Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» και επιδοτεί µεταξύ άλλων δράσεις αγρανάπαυσης, αµειψισποράς για βαµβάκι, καλαµπόκι, τεύτλα και κηπευτικά.

Η ενίσχυση µπορεί να φτάσει τα 60 ευρώ το στρέµµα και οι δράσεις που καλύπτει το Μέτρο και η ενίσχυση διαµορφώνεται ως εξής µε βάση το περασµένο πρόγραµµα:

Ειδική ∆έσµευση Α: Αγρανάπαυση η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Καλαµπόκι έως 50,2 ευρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα, Υπαίθρια λαχανικά και κηπευτικά, Βαµβάκι έως 60 ευρώ το στρέµµα.

Ειδική ∆έσµευση B: Αµειψισπορά που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Καλαµπόκι έως 38,9 ευρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα έως 46,4 ευρώ το στρέµµα, Βαµβάκι, Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά έως 60 ευρώ το στρέµµα.

Ειδική ∆έσµευση Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή έως 28,6 ευρώ το στρέµµα, Ελιά έως 46,6 ευρώ το στρέµµα, Ροδακινιά – Βερικοκιά έως 33,1 ευρώ το στρέµµα, Μηλιά – Αχλαδιά έως 20,2 ευρώ το στρέµµα

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο : https://www.agronews.gr

Recommended Posts