σταρι

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα τεθεί σε εφαρµογή ο Κώδικας ∆ιευθέτησης Οφειλών και Παροχής ∆εύτερης Ευκαιρίας, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.

Στόχος του νέου πλαισίου που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση την Πέµπτη 27 Αυγούστου, είναι να αντικαταστήσει ένα σύνθετο πλέγµα διάσπαρτων µέτρων για τις ρυθµίσεις ιδιωτικών χρεών σε τράπεζες, δηµόσιο απελευθερώνοντας παράλληλα παραγωγικές δοµές που βρίσκονται δεσµευσµένες σε διαδικασίες πτώχευσης.

Αναλυτικά, µε τον Κώδικα ∆ιευθέτησης Οφειλών και Παροχής ∆εύτερης Ευκαιρίας, µεταξύ άλλων:

1ον. Θεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο πρόληψης.

2ον. Εισάγεται ένα ολοκληρωµένο και αυτοµατοποιηµένο πλαίσιο ρύθµισης οφειλών, µέσω εξωδικαστικού µηχανισµού, τόσο για φυσικά όσο και για νοµικά πρόσωπα, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.

3ον. ∆ίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, µε ταχείες διαδικασίες, µε τη διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας και ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.

4ον. Ενσωµατώνονται πρόνοιες για τον εντοπισµό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών.

5ον. Υπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, µε την άσκηση επιδοµατικής πολιτικής από το Κράτος µέσω της επιδότησης δόσης δανείου, και µέσω της επιδότησης ενοικίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts