Παραγραφή παλιών οφειλών αγροτών σε ΤΟΕΒ και ∆ήµους προβλέπει ειδική διάταξη που έρχεται να διευρύνει το νέο πλαίσιο ρύθµισης ενεργών οφειλών στο ευνοϊκό καθεστώς των 36-72 δόσεων πέραν των χρεών προς δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία.

 

Συγκεκριµένα, την άµεση παραγραφή όλων των οφειλών προς τους ∆ήµους, οι οποίες αφορούν στα έτη προ του 2013 αλλά δεν αναζητήθηκαν, καθώς επίσης και την οριστική διαγραφή των βεβαιωµένων οφειλών προς τους ∆ήµους, οι οποίες γεννήθηκαν προ του 2013 αλλά δεν εξοφλήθηκαν µέχρι σήµερα από τους οφειλέτες προβλέπει νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εσωτερικών. Βάσει της ρύθµισης αυτής, η 20ετής έως και 14ετής περίοδος παραγραφής των οφειλών προς τους ∆ήµους γίνεται 10ετής από φέτος και 5ετής από το 2025. ∆ηλαδή από τις αρχές του 2025, θα ισχύει 5ετής περίοδος παραγραφής για όλα τα χρέη προς τους ∆ήµους. Στο ενδιάµεσο διετές διάστηµα, από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2025 οι ∆ήµοι θα έχουν περιθώριο να αναζητήσουν, να βεβαιώσουν και να διεκδικήσουν οφειλές που αφορούν στα έτη από το 2013 και µέχρι το 2017. Αν δεν το πράξουν, τότε θα χάσουν οριστικά το δικαίωµα βεβαίωσης και είσπραξης και για αυτές τις οφειλές.

Η ρύθµιση καταλαµβάνει όλα τα χρέη προς τους ∆ήµους και, ενδεικτικά, τις οφειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού, τον ∆ηµοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, τα διάφορα ∆υνητικά ∆ηµοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιµα. Περιλαµβάνει επίσης χρέη από πρόστιµα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από δηµοτικές επιχειρήσεις, τέλη κοιµητηρίων, τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.

Με ρύθμιση οφειλών  και λύση για μεταβίβαση χωραφιών

Αφορµή για µια αναγκαία διευκόλυνση γύρω από το ζήτηµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας, που θα ξεµπλόκαρε τις µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων για χιλιάδες περιπτώσεις αγροτών γίνεται η επερχόµενη θεσµοθέτηση της ρύθµισης οφειλών στο δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, η οποία δροµολογείται για τις αρχές Απριλίου.

Πέρα από το ενδεχόµενο η παρέµβαση αυτή να τακτοποιήσει και οφειλές αγροτών προς ΤΟΕΒ, σύµφωνα µε σχετικές δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών, Χρήστου Σταϊκούρα, για ένα ενδεχόµενο άνοιγµα της βεντάλιας των ρυθµίσεων και προς τους δήµους, η διατύπωση του νόµου θα µπορούσε να ανοίξει το δρόµο των µεταβιβάσεων σε αγροτεµάχια, σε ένα πεδίο στο οποίο επισηµαίνεται από συνοµιλητές της Agrenda, αποθαρρυντική συµφόρηση.

Το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου αναµένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα προκειµένου να υποβληθούν αιτήσεις τόσο για τη νέα ρύθµιση των 36-72 δόσεων, όπου χιλιάδες οφειλέτες θα µπορέσουν να εντάξουν τα χρέη που δηµιούργησαν από τον Νοέµβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2023 όσο και για την επανένταξη στις ρυθµίσεις των 120 δόσεων και της πανδηµίας (36-72 δόσεων) των 200.000 οφειλετών που τις έχουν χάσει.

Ως γνωστόν, οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενηµερώτηση, κάτι που µπλοκάρει τυχόν µεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποίες µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν και µέρος των οφειλών. Αυτό που ίσχυσε σε προηγούµενες ευκαιρίες ρύθµισης χρεών, όπως ήταν οι 120 δόσεις, ήταν ένα καθεστώς «µερικής» ή «υπό προϋποθέσεις» ενηµερότητας. Συγκεκριµένα, οι οφειλέτες στη ρύθµιση, µπορούν να υποβάλουν φάκελο για διάφορα επενδυτικά προγράµµατα (Σχέδια Βελτίωσης) ή να καταθέσουν αίτηµα δανεισµού, ωστόσο δεν επιτρέπεται εδώ η µεταβίβαση.

Πρόσφατα ο ΕΦΚΑ, προχώρησε στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, µέσω της οποίας εξασφαλίζει ασφαλιστική ικανότητα κατ’ εξαίρεση για το επόµενο τρίµηνο, ενώ περιγράφει µια διαδικασία εξασφάλισης ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο, µε διευκολύνσεις. Κάτι αντίστοιχο θα µπορούσε να δροµολογηθεί και για τις υποθέσεις αγροτών µε οφειλές που όµως θέλουν να δροµολογήσουν µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων ή διαφορετικά, θα µπορούσε να ξεµπλοκάρει το ζήτηµα µε µια πρόβλεψη αντίστοιχη µε αυτήν που ισχύει για την συµµετοχή των αγροτών σε προγράµµατα (υπό προϋποθέσεις ενηµερότητα).

Σηµειώνεται ότι η έκτακτη ρύθµιση των 36 ή 72 δόσεων για οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τα ταµεία που θα ενεργοποιηθεί στις αρχές Απριλίου αφορά όσους δεν είχαν ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2021. Η ελάχιστη µηνιαία δόση είναι 30 ευρώ, ενώ το ετήσιο επιτόκιο για όσους επιλέξουν τις 36 µηνιαίες δόσεις ανέρχεται σε 4,37% και ανεβαίνει στο 5,87% για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 37–72 µηνιαίες  δόσεις.

Ασφαλιστική ικανότητα ως τον Μάιο του 2023 για αγρότες µε οφειλές

Σε περίπτωση που οι αγρότες καταβάλλουν εντός του 2023, αναδροµικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήµα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, σύµφωνα µε την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022, θα µπορούν να παρατείνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα για ένα χρόνο. Αυτό προβλέπει σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η οποία επιπλέον ορίζει:

  1. Στους ασφαλισµένους του πρώην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα µέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται από την απόφαση αυτή.
  2. Οι µη µισθωτοί ασφαλισµένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολούµενοι και αγρότες, λαµβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2023 έως 31.5.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ µέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισµένων του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται µέχρι τις 29.2.2024, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή καταβάλλουν εντός του 2023, αναδροµικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήµα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, σύµφωνα µε την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts