Σύντομα θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τον καθορισμό των πρακτικών και των προϋποθέσεων. Υπό τις οποίες μπορούν να διεξάγονται οι αλιευτικές δραστηριότητες σε όλα τα ύδατα της Ε. Ε.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα έναν νέο κανονισμό για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με τεχνικά μέτρα.

Τα μέτρα που θεσπίσθηκαν καλύπτουν θέματα όπως η αλίευση και η εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, τα αλιευτικά εργαλεία και τα μεγέθη των ματιών, οι απαγορευμένες περιοχές και οι εποχές απαγόρευσης. Σκοπός των μέτρων είναι να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και περιβάλλον. Αλλά και να προσεγγίσει περισσότερο τους αλιείς και τις παράκτιες κοινότητες. Η απλούστευση και η λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την περιφερειοποίηση και εφαρμόζοντας την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή».

Οι νέοι κανόνες, που αφορούν κυρίως την εμπορική αλιεία και, ενδεχομένως, την ερασιτεχνική αλιεία, θα διευρύνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων. Εισάγουν επίσης ποσοτικούς δείκτες που θα συμβάλουν στη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα κατώτατα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, καθώς και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των μη εμπορικών και ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών, όπως οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι φώκαινες, τα θαλάσσια πτηνά και τα θαλάσσια ερπετά. Θα απαγορευθεί μεταξύ άλλων και η αλίευση σπάνιων ειδών, όπως ορισμένοι καρχαρίες και σελάχια.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης πλήρη απαγόρευση της αλιείας με τράτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα από 1ης Ιουλίου 2021. Παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν ή να περιορίζουν άμεσα αυτό το είδος αλιείας στα παράκτια ύδατά τους. Ωστόσο, προβλέπεται  περίοδος σταδιακής κατάργησης προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί ο κλάδος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Recommended Posts