χωράφι, καλλιέργεια

Επιπλέον περιθώριο, μέχρι τις 5 Ιουνίου, δίνεται στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες.

Ειδικότερα,  με ανακοίνωσή του το υπουργείο ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν προέλθει από την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου.

Bρείτε εδώ την Τροποποιητική της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης.pdf

Επιπλέον, με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.

Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως:

α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018.

β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018.

δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Όπως έχει ήδη γράψει το Agronews και η εφημερίδα Agrenda, η τροποποιητική απόφαση δίνει λύση στους νεοεισερχόμενους αγρότες, για τους οποίους πλέον αρκεί ένα χαρτί πως έχουν κάνει αίτηση για ένταξη στον ΕΦΚΑ, ώστε να θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα-φυσικά αν τηρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις- και να είναι επιλέξιµοι για τα Σχέδια.

Πιο αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Το άρθρο 5 «Επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων» τροποποιείται ως εξής:

2.1. Στο τέλος της περίπτωσης 1.4 της παραγράφου 1 για τα φυσικά πρόσωπα προστίθεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτηµα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλει να προσκοµίσει είτε αντίγραφο της αίτησής του είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος.»

2.2. Η περίπτωση 1.7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«1.7 Επιπρόσθετα, για τη ∆ράση 4.1.1 να πληροί µία εκ των εποµένως προϋποθέσεων:

1.7.1 Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι). Στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη (όχι νεοεισερχόµενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε προσκοµίζει σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρο 20 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : http://www.agronews.gr

Recommended Posts